Aase og Ejnar Danielsens Fond blev stiftet af direktør Ejnar Danielsen i december 1975.

Efter mange års virke i frøbranchen med hjemsted på Lolland stiftede direktør Ejnar Danielsen i 1937 ejendomsinvesteringsselskabet “Det Alm. Danske Ejendomsselskab A/S” – DADES A/S, som i de første godt 30 år overvejende investerede i boligudlejningsejendomme.

I 1970 besluttede Ejnar Danielsen at afvikle porteføljen af boligejendomme ved løbende frasalg af ejerlejligheder med det formål at investere overskuddet i erhvervsejendomme til udlejning.

DADES har siden udviklet sig til et af landets største ejendomsselskaber med kontorejendomme og butikscentre som speciale.

Fonden har i 2018 uddelt ca. 20 mio. kroner – fortrinsvis til danske projekter inden for de anførte støtteområder.

1921

En landmand med ambitioner

Den landbrugsuddannede frøavlskonsulent Ejnar Danielsen tog de første skridt mod at blive selvstændig frøfirmaejer.

1936

Fra land til by

Ejnar Danielsen afvikler sine interesser i frøfirmaet E. Danielsen og Larsen A/S og flytter til København med sin hustru.

1937

DADES etableres

Ejnar Danielsen køber ejendomsselskabet Daros, der ejede den kendte ”Champagnebygning”, og stifter ejendomsinvesteringsselskabet ”Det Alm. Danske Ejendomsselskab A/S” - DADES.

1970

Boligejendommene afvikles

Ejnar Danielsen afvikler porteføljen af boligejendomme ved løbende frasalg. Overskuddet investeres i stedet i erhvervsejendomme med henblik på udlejning.

1973

DADES flytter hjemmefra

Selskabet flytter fra privatboligen i Hellerup til nye omgivelser på Gl. Lundtoftevej 7 i Kgs. Lyngby.

1975

Fonden stiftes

Aase og Ejnar Danielsens Fond bliver stiftet i december 1975. Hele aktiekapitalen i DADES overdrages til Fonden.

1977

Ejendoms-
administration

Ejnar Danielsen påtager sig opgaven at administrere ejendomme for andre inden for jura, teknik og økonomi.

1993

DATEA stiftes

Kompetencerne inden for ejendomsadministration samles i en selvstændig division: Dansk Total Ejendoms Administration – DATEA.

1994

Miljøprisen indstiftes

100-året for Ejnar Danielsens fødsel fejres bl.a. ved indstiftelsen af Miljøprisen. Prisen på 250.000,- uddeltes hvert år d. 26. november til mennesker og/eller virksomheder, der arbejder for en forbedring af miljøet.

1998

Ejerskabet deles

Fonden ejede indtil 1998 hele aktiekapitalen i DADES, men deler nu ejerskabet med andre aktionærer og ejer ca. 48% i et væsentligt større selskab.

2004

DADES flytter

Fonden flytter til DADES' domicilejendom på Lyngby Hovedgade 4 i Lyngby.

2015

Ejerskabet deles igen

Fonden deler ejerskabet med nye aktionærer, og efter en kapitalforhøjelse ejer Fonden nu 38,7% af en langt større aktiekapital. Det er udbyttet herfra, der danner grundlag for uddelingerne.

BESTYRELSEN

Advokat Karsten Kristoffersen

FORMAND

Advokat (H), 46 år, mand
Indtrådt i bestyrelsen den 1. januar 2016 og medlem frem til år 2043
Særlige kompetencer: Erhvervsadvokat, jf. kravet i fundatsens § 12
Øvrige ledelseserhverv omfatter:

Næstformand i DADES A/S, Direktør i Bruun & Hjejle Komplementar ApS og Direktør i Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab

Ledelsesvederlag fra Fonden udgør for perioden 1/7 2017 -30/6 2018, 300.000 kr.

Ledelsesvederlag fra associeret selskab, DADES A/S, udgør for perioden 1/7 2017 – 30/6 2018, 300.000 kr.

Udpeget af Advokatrådet

Uafhængigt medlem

 

Fold udFold ind

Overlæge Bent Danielsen

BESTYRELSESMEDLEM

Fhv. overlæge, 87 år, mand
Indtrådt i bestyrelsen den 11. august 1980, livsvarigt medlem
Særlige kompetencer: Lægevidenskab
Øvrige ledelseserhverv omfatter: Ingen

Ledelsesvederlag fra Fonden udgør for perioden 01.07.17 – 30.06.18, 150.000 kr.
Stifterens søn
Ikke-uafhængigt medlem

Fold udFold ind

Direktør Peter Carøe

BESTYRELSESMEDLEM

Direktør, 62 år, mand
Indtrådt i bestyrelsen den 8. oktober 2014 for en 5-årig periode.
Særlige kompetencer: International erfaring med kreditinstitutioner og alternative investeringer, herunder investeringer i illikvide aktivklasser.

Øvrige ledelseserhverv omfatter: Direktør i Finance Advisory ApS. Formand for investeringskomiteen for Copenhagen Infrastructure Fund I og for bestyrelsen for SPF IV ApS.  Bestyrelsesmedlem i Patrizia Multimanagers V GP, DADES A/S, IWC Holding A/S og relaterede selskaber, Dansk Vækstkapital Fond II samt SPI Fonden.

Ledelsesvederlag fra Fonden udgør for perioden 1/7 2017 – 30/6 2018, 150.000 kr.

Ledelsesvederlag fra associeret selskab, DADES A/S, udgør for perioden 1/7 2017 – 30/6 2018, 200.000 kr.

Uafhængigt medlem

Fold udFold ind

Executive Search Konsulent Marianne Willumsen

BESTYRELSESMEDLEM

Executive Search konsulent, 56 år, kvinde.

Indtrådt i bestyrelsen den 11. oktober 2017 for en 5-årig periode. Har tidligere siddet i Fondens bestyrelse ad flere omgange.

Særlige kompetencer: Uddannet Cand.merc. Handelshøjskolen København,  MBA ( Cranfield School of Management – Bedfordshire ) – Economy & HR Management.  Strategi, Markedsføring, Virksomhedsanalyse, Executive Search og Personlighedstest.

Ledelsesvederlag fra Fonden udgør for perioden 11/10 2017 – 30/6 2018, 108.420 kr.

Stifterens descendens – udpeget i familiens kreds.

Uafhængigt medlem.

Fold udFold ind

SEKRETARIATET

Sekretariatschef
Lisbeth C. Kureer

SEKRETARIATSCHEF

Kontakt Lisbeth på lku@danielsensfond.dk, eller ring på 4526 0113.
For generel information skriv til:
info@danielsensfond.dk, eller ring på 4526 8600

DADES koncernen

DADES er et privat ejendomsinvesteringsselskab, som Aase og Ejnar Danielsens Fond er aktionær i. Fonden ejer 38,7% af aktierne. Med en portefølje af ejendomme pr. 30. juni 2018 på 974.000 m² til en værdi af 21,6 mia. kr. hører DADES til blandt Danmarks største ejendomsinvesteringsselskaber.

DADES udvider og udvikler løbende sin ejendomsportefølje, således at porteføljesammensætningen er gunstigt rustet til fremtidens udfordringer.

Fold udFold ind

God Fondsledelse

Folketinget vedtog i juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som trådte i kraft ved årsskiftet 2015. Som led i den nye erhvervsfondslov blev nedsat en komité, som har formuleret et sæt anbefalinger for god fondsledelse. Det er såkaldt soft law efter “følg eller forklar-princippet “. Anbefalingerne omhandler emner som kommunikation, strategi, bestyrelsens sammensætning og kompetencer, evaluering af bestyrelsens kompetencer og honorar.

For at sikre en optimal varetagelse af disse hovedformål er Fondens almennyttige aktiviteter placeret i Fonden, mens Fondens investeringsaktiviteter er placeret i ejendoms-investeringsselskabet DADES A/S, hvor Fonden ejer ca. 38% af aktiekapitalen.

Fondens øverste myndighed er bestyrelsen, som består af i alt fire medlemmer, to er valgt fra familiens kreds, og resten er valgt ud fra deres kompetencer. Ud af de fire bestyrelsesmedlemmer er en kvinde og tre mænd. Tre medlemmer er uafhængige efter definitionen i “Anbefalinger for god fondsledelse”. En samlet oversigt over fondsbestyrelsen og medlemmernes kompetencer findes på hjemmesiden.

Fonden betaler honorar til bestyrelsen, og størrelsen af honoraret besluttes på årsregnskabsmødet. Alle bestyrelsens medlemmer vælges hver for mellem et og fem år, med mindre de efter fundatsen udpeges for en længere periode. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges, men de skal fratræde med udgangen af det år, hvor de fylder 70 år, undtagen stifterens søn, som er livsvarigt medlem.

Den daglige drift forestås af Fondens sekretariat bestående af en sekretariatschef og en fondssekretær.

Fonden aflægger årsregnskab til Erhvervsstyrelsen, og Fonden følger de anbefalinger, som er udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse, med undtagelse af anbefalingen om valgperioder for bestyrelsesmedlemmer.

Vores afrapporteringer på anbefalingerne for god fondsledelse kan læses her:

Anbefalinger til god fondsledelse 2015/2016
Anbefalinger til god fondsledelse 2016/2017
Anbefalinger til god fondsledelse 2017/2018

Fold udFold ind

Uddelingsstrategi

Aase og Ejnar Danielsens Fond uddeler donationer til projekter og andre formål, og uddelingsbeslutninger træffes som hovedregel på grundlag af modtagne ansøgninger. Fonden kan også være proaktiv og uddele til projekter, som Fonden finder interessante og støtteværdige. Det er Fondens bestyrelse, som beslutter, hvilke af de modtagne ansøgninger, der skal støttes.  Inden for det lægevidenskabelige felt besluttes det på baggrund af anbefalinger fra de tilknyttede eksterne lægekonsulenter.


Uddelingspolitik

Aase og Ejnar Danielsens Fond er en almennyttig erhvervsdrivende fond, hvis formål er at yde støtte til personer, som hører til stifteren direktør Ejnar Danielsens slægt, og at yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning.

Til brug for bestyrelsens beslutninger om tildeling af støtte er formålene inddelt i følgende kategorier:

• Lægevidenskabelig forskning

• Samfundsvidenskabelig forskning

• Byggeforskning

• Almene formål

 

Uddelingsramme

Uddelingsrammen er et nyt begreb i lovgivningen og er det beløb, bestyrelsen kan uddele inden godkendelse af den næste årsrapport, med mindre rammen forhøjes efter reglerne om ekstraordinære uddelinger. Uddeling kan ikke foretages, førend overskud og frie reserver er disponeret til uddeling.

 

Uddelinger seneste regnskabsår

I regnskabsåret 2017/2018 har bestyrelsen behandlet 505 ansøgninger og bevilliget ca. 19,7 mio. kr. fordelt med 10,5 mio. kr. til lægevidenskab, 0,3 mio. kr. til byggeforskning, 0,1 mio. kr. til samfundsvidenskabelig forskning og 2,1 mio. kr. til almene formål m.m. Stifterens descendens har modtaget i alt 6,6 mio. kr. En fuldstændig legatarfortegnelse er i forbindelse med årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen til opfyldelse af anbefalingerne til god fondsledelse.

Fold udFold ind