Aase og Ejnar Danielsens Fond blev stiftet af direktør Ejnar Danielsen i december 1975. Efter mange års virke i frøbranchen med hjemsted på Lolland stiftede direktør Ejnar Danielsen i 1937 ejendomsinvesteringsselskabet “Det Alm. Danske Ejendomsselskab A/S” – Dades A/S, som i de første godt 30 år overvejende investerede i boligudlejningsejendomme. I 1970 besluttede Ejnar Danielsen at afvikle porteføljen af boligejendomme ved løbende frasalg af ejerlejligheder med det formål at investere overskuddet i erhvervsejendomme til udlejning. Dades A/S har siden udviklet sig til et af landets største ejendomsselskaber med kontorejendomme og butikscentre som speciale.

1921

En landmand med ambitioner

Den landbrugsuddannede frøavlskonsulent Ejnar Danielsen tog de første skridt mod at blive selvstændig frøfirmaejer.

1936

Fra land til by

Ejnar Danielsen afvikler sine interesser i frøfirmaet E. Danielsen og Larsen A/S og flytter til København med sin hustru.

1937

Dades A/S etableres

Ejnar Danielsen køber ejendomsselskabet Daros, der ejede den kendte ”Champagnebygning”, og stifter ejendomsinvesteringsselskabet ”Det Alm. Danske Ejendomsselskab A/S” - Dades A/S.

1970

Boligejendommene afvikles

Ejnar Danielsen afvikler porteføljen af boligejendomme ved løbende frasalg. Overskuddet investeres i stedet i erhvervsejendomme med henblik på udlejning.

1973

Dades A/S flytter hjemmefra

Selskabet flytter fra privatboligen i Hellerup til nye omgivelser på Gl. Lundtoftevej 7 i Kgs. Lyngby.

1975

Fonden stiftes

Aase og Ejnar Danielsens Fond bliver stiftet i december 1975. Hele aktiekapitalen i Dades A/S overdrages til Fonden.

1977

Ejendoms-
administration

Ejnar Danielsen påtager sig opgaven at administrere ejendomme for andre inden for jura, teknik og økonomi.

1993

DATEA A/S stiftes

Kompetencerne inden for ejendomsadministration samles i en selvstændig division: Dansk Total Ejendoms Administration – DATEA.

1994

Miljøprisen indstiftes

100-året for Ejnar Danielsens fødsel fejres bl.a. ved indstiftelsen af Miljøprisen. Prisen på 250.000,- uddeltes hvert år d. 26. november til mennesker og/eller virksomheder, der arbejder for en forbedring af miljøet.

1998

Ejerskabet deles

Fonden ejede indtil 1998 hele aktiekapitalen i Dades A/S, men deler nu ejerskabet med andre aktionærer og ejer ca. 48% i et væsentligt større selskab.

2004

Dades A/S flytter

Fonden flytter til Dades A/S' domicilejendom på Lyngby Hovedgade 4 i Lyngby.

2015

Ejerskabet deles igen

Fonden deler ejerskabet med nye aktionærer, og efter en kapitalforhøjelse ejer fonden nu 38,7% af en langt større aktiekapital. Det er udbyttet herfra, der danner grundlag for uddelingerne.

BESTYRELSEN

Karsten Kristoffersen

FORMAND

Advokat (H), født i 1972, mand.

Indtrådt i bestyrelsen den 1. januar 2016 og medlem frem til udgangen af år 2042.

Særlige kompetencer:

Erhvervsadvokat, jf. kravet i fundatsens § 12 .

Øvrige ledelseserhverv omfatter:

Formand for bestyrelsen:

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Aase og Ejnar Danielsens Holding ApS

Næstformand for bestyrelsen:

Dades A/S

Medlem af direktionen:

GRO Fund II GP ApS

Medlem af bestyrelsen:

Bruun & Hjejle Komplementar ApS

Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab

Udpeget af Advokatrådet

Uafhængigt medlem

Fold udFold ind

Andreas Hvid Clement

BESTYRELSESMEDLEM

Andreas Hvid Clement, bestyrelsesmedlem

Advokat, født i 1985, mand

Indtrådt i bestyrelsen den 9. juni 2020 for en to-årig periode. Genvalgt for en 2-årig periode den 13. oktober 2022. Har tidligere deltaget i Fondens bestyrelsesarbejde som observatør.

Særlige kompetencer:

Advokat med speciale i fast ejendom

Øvrige ledelseshverv omfatter:

Bestyrelsesmedlem i Aase og Ejnar Danielsen Holding ApS

Stifterens descendens – udpeget i familiens kreds.

Ikke Uafhængigt medlem

Fold udFold ind

Michael Willumsen

BESTYRELSESMEDLEM

Michael Willumsen, bestyrelsesmedlem

Advokat (L), 54 år, mand

Indtrådt i bestyrelsen den 3. april 2024 for en etårig periode. Har tidligere siddet i Fondens bestyrelse ad flere omgange.

Særlige kompetencer:

Advokat med speciale i bank- og finansieringsret, procurement, outsourcing, GDPR, IT-ret, fast ejendom og forhandling.

Øvrige ledelseserhverv omfatter:

Bestyrelsesmedlem i Aase og Ejnar Danielsen Holding ApS

Revisor suppleant i Herlovianersamfundet

Stifterens descendens – udpeget i familiens kreds.

Ikke Uafhængigt medlem.

Fold udFold ind

Sisse Fjeldsted Rasmussen

BESTYRELSESMEDLEM

CFO, født i 1967, kvinde.

Indtrådt i bestyrelsen den 18. januar 2024 for en 5-årig periode.

Særlige kompetencer: Statsautoriseret revisor

 

Øvrige ledelseserhverv omfatter:

 

Næstformand for bestyrelsen:

Stark Danmark A/S

 

Medlem af bestyrelsen:

Aase og Ejnar Danielsen Holding ApS

Dades A/S

Altapay A/S

Conscia A/S

Demant A/S

Hennrich og Laura Jessens Fond

HLJ Industri A/S

STARK Group A/S

STARK Sourcing A/S

Medlem af direktionen:

STARK Group A/S

Uafhængigt medlem

Fold udFold ind

SEKRETARIATET

Sekretariatschef
Lisbeth C. Kureer

SEKRETARIATSCHEF

Kontakt Lisbeth på lku@danielsensfond.dk, eller ring på  2424 8280.

For generel information skriv til: info@danielsensfond.dk.

DADES koncernen

Dades er et af Danmarks største privatejede ejendomsinvesteringsselskaber. Selskabet har mange års erfaring inden for ejendomsinvestering og -administration og har opbygget en af landets største og mest attraktive ejendomsporteføljer.

Værdien af Dades’ ejendomsportefølje er siden 2003 steget fra godt 7 mia. kr. til over 27 mia. kr.

Aase og Ejnar Danielsens Fond er aktionær i Dades og Fonden ejer 41,94% af aktierne.

Dades udvider og udvikler løbende sin ejendomsportefølje, således at porteføljesammensætningen er gunstigt rustet til fremtidens udfordringer.

Fold udFold ind

God Fondsledelse

Folketinget vedtog i juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som trådte i kraft ved årsskiftet 2015. Som led i den nye erhvervsfondslov blev nedsat en komité, som har formuleret et sæt anbefalinger for god fondsledelse. Det er såkaldt soft law efter “følg eller forklar-princippet “. Anbefalingerne omhandler emner som kommunikation, strategi, bestyrelsens sammensætning og kompetencer, evaluering af bestyrelsens kompetencer og honorar.

For at sikre en optimal varetagelse af disse hovedformål er fondens almennyttige aktiviteter placeret i fonden, mens fondens investeringsaktiviteter er placeret i ejendoms-investeringsselskabet Dades A/S, hvor Fonden ejer ca. 38% af aktiekapitalen.

Fondens øverste myndighed er bestyrelsen, som består af i alt fire medlemmer, to er valgt fra familiens kreds, og resten er valgt ud fra deres kompetencer. Ud af de fire bestyrelsesmedlemmer er en kvinde og tre mænd. Tre medlemmer er uafhængige efter definitionen i “Anbefalinger for god fondsledelse”. En samlet oversigt over fondsbestyrelsen og medlemmernes kompetencer findes på hjemmesiden. Fonden betaler honorar til bestyrelsen, og størrelsen af honoraret besluttes på årsregnskabsmødet. Alle bestyrelsens medlemmer vælges hver for mellem et og fem år, med mindre de efter fundatsen udpeges for en længere periode. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges, men de skal fratræde med udgangen af det år, hvor de fylder 70 år, undtagen stifterens søn, som er livsvarigt medlem. Den daglige drift forestås af fondens sekretariat. Fonden aflægger årsregnskab til Erhvervsstyrelsen, og fonden følger de anbefalinger, som er udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse, med undtagelse af anbefaling nr. 2.3.1 og nr. 2.5.1. Vores afrapporteringer på anbefalingerne for god fondsledelse kan læses her:

Anbefalinger til god fondesledelse 2023

Anbefalinger til god fondsledelse 1. juli – 31. dec. 2022

Anbefalinger til god fondsledelse 2021-2022

Anbefalinger til god fondsledelse 2020/2021

Anbefalinger til god fondsledelse 2019/2020

Anbefalinger til god fondsledelse 2018/2019

 

 

 

 

 

Fold udFold ind

Uddelingspolitik

Aase og Ejnar Danielsens Fond uddeler donationer til projekter og andre formål, og uddelingsbeslutninger træffes som hovedregel på grundlag af modtagne ansøgninger. Fonden kan også være proaktiv og uddele til projekter, som Fonden finder interessante og støtteværdige. Det er Fondens bestyrelse, som beslutter, hvilke af de modtagne ansøgninger, der skal støttes.  Inden for det lægevidenskabelige felt besluttes det på baggrund af anbefalinger fra de tilknyttede eksterne lægekonsulenter.

Uddelingsramme

Uddelingsrammen er et begreb i lovgivningen, og er det beløb, bestyrelsen kan uddele inden godkendelse af den næste årsrapport, medmindre rammen forhøjes efter reglerne om ekstraordinære uddelinger. Uddeling kan ikke foretages, førend overskud og frie reserver er disponeret til uddeling.

Uddelinger seneste regnskabsår

I regnskabsåret 2023 har bestyrelsen behandlet 546 ansøgninger og bevilget ca. 42,4 mio. kr. fordelt med 8,6 mio. kr. til lægevidenskab, 3,5 mio. kr. til samfundsvidenskabelig forskning, 2,4 mio. kr. til byggeforskning og 9,2 mio. kr. til almene formål m.m. Stifterens descendens har modtaget i alt 0,4 mio. kr. ud over den vedtægtsbestemte uddeling på 18,3 mio. kr. En fuldstændig legatarfortegnelse er i forbindelse med årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen til opfyldelse af anbefalingerne til god fondsledelse.

Fold udFold ind