Samfundsvidenskabelig forskning

Sociale relationers betydning for børn sundhed

Støttemodtager:

Forskningsenheden for Almen Praksis i København, Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet

Forskningsassistent, antropolog Elisabeth Søndergaard

Projekt:

Sociale relationers betydning for børn sundhed

Undersøgelser har vist, at belastede og ringe økonomiske forhold kan have negativ indflydelse på menneskers helbred – herunder risikoen for at udvikle multimorbiditet. Multimorbiditet dækker over en tilstand, hvor der er to eller flere samtidigt tilstedeværende kroniske sygdomme.

Senere års forskning har tillige øget forståelsen for, at barnets tidlige leveår er afgørende for individets videre udvikling i forhold til fysiske, psykiske og kognitive kompetencer. Samtidig har studier påvist en sammenhæng mellem forældres socioøkonomiske profil og sundhed og barnets aktuelle og fremtidige sundhed.

Nærværende ph.d.-projekt har til formål at øge forståelsen for, hvordan sociale relationer til både forældre og jævnaldrende påvirker helbredet hos børn, der vokser op i socioøkonomisk belastede familier med multimorbide forældre.

Resultaterne vil bl.a. bidrage til en øget forståelse for børns risiko for at udvikle sygdom og multimorbiditet som følge af deres opvækst. Denne forståelse vil gøre det lettere at identificere og handle på de områder, der påvirker helbredet negativt, så den negative udvikling kan begrænses hvis ikke helt undgås.